Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

ISP od roku 2014

MZDY profi 7 
22.7.2014 8:44, Květuše Píchová
Od verze 7.1.407.82 jsou v aplikaci implementovány legislativní změny ISP platné od 1.1.2014:

Formulář ISP pro hlášení za první pololetí 2014 obsahuje nové položky, které se z větší části plní automaticky podle již zadaných údajů u zaměstnanců. Uvedené výjimky je potřeba ručně upravit případně nastavit nově v kartě zaměstnance:


položka AA0085 - Stupeň invalidity. Plní se podle zdravotního stavu. Ten však obsahuje sloučené invalidní stupně I a II, proto je potřeba v případě existence stupně II provést ruční úpravu ve formuláři vytvořené statistiky.


položka AA1591 - Stupeň řízení - implicitně je nastavena na 0, hodnoty 1-4 se musí zadat v kartě zaměstnance v uživatelském poli č. 19 pracovního poměru

položka AA1594 - Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů, implicitně je nastavena na 0, hodnoty 1-5 se musí zadat v kartě zaměstnance v uživatelském poli č. 20 pracovního poměru.

Položky nových příplatků AA0749, AA1598, AA1593, AA1592, AA1595, AA1596, AA1597,AA0603
se zadávají v Nastavení aplikace v záložce Statistika, pomocí tlačítka "Mzdové položky".

Zde také upravte nastavení údaje AA0156 - Příplatky ostatní zúčtované:
AA0156 = nastavená mp 110 (implicitně) není dobře, tuto položku z nastavení zrušte, je zde třeba nastavit pouze mzdové položky příplatků neuvedených jinde.

**********************************************

V aplikaci se automaticky počítají tyto položky :

AA0142 - Součet skutečně přiznaných zvláštních příplatků k poslednímu dni:
AA0142 = AA0139 + AA0140 + AA0141 + AA0143

AA0150 - Celková částka příplatku zúčtovaná zaměstnanci:
AA0150 = AA0146 + AA0151 + AA0153 + AA0154 + AA0156 + AA0239 + AA0240 + AA0603 + AA1596 + AA1597 + AA1592 + AA1593

AA0161 - Celková částka odměn za pracovní pohotovost
AA0161 = AA0237 + AA0238

AA0144 - Celkový plat zaměstnance zúčtovaný
AA0144 = AA0145 + AA0147 + AA0148 + AA0162 + AA0150 + AA0157 + AA0163 + AA0161 + AA0158

*******************************************

Dále doporučujeme zkontrolovat nastavení časových údajů v Nastavení aplikace v záložce Statistika, pomocí tlačítka "Časové složky".

AA0134 - Neodpracovaná doba s náhradou platu celkem
AA0134 = složky 200,330,331 a případně další složky, které používáte (např. další překážky na straně organizace, návštěva lékaře placená průměrem), v tomto údaji nesmí být nastavena složka 306

AA0135 - Neodpracovaná doba s náhradou platu - dovolená
AA0135 = složka 200 (v tomto údaji nemá být složka 201)

AA0744 - Počet hodin nepřítomnosti v práci celkem
AA0744 = složky 992, 991 (pokud nepoužíváte pro výpočet odpracované doby složku 992-Absence celkem, musíte si do nastavení tohoto údaje vypsat všechny druhy absencí, které používáte)

AA0745 - Počet hodin dočasné pracovní neschopnosti a karantény
AA0745 = složka 300

AA1587 - Počet hodin nemoci bez nemocenského
AA1587 = složka 306

**************************************************

Popis dalších údajů, u kterých by mohl nastat problém:

AA0129 - Druh platového tarifu
AA0129 = nastavuje se podle údaje "Zvýšení tarifu" v kartě Platový výměr:
pokud je zvýšení 0% je hodnota 1
1-13% 2
14-16% 3
17-24% 4
25-98% 5


AA0138 - Platový tarif přiznaný
AA0138 = platový tarif + %zvýšení tarifu z max.tarifu dané třídy (POZOR: pokud je tento údaj ve vytvořené statistice chybný, vynulujte v kartě Platový výměr políčko "Platový výměr" poté, co na chvíli změníte typ mzdy na "... smluvní", pokud je tento údaj vyplněn, má při vytváření ISP přednost před tabulkovým tarifem).

Poznámka:
Pokud v organizaci používáte Zvýšení tarifu, měli by jste mít speciálně upravený vzorec pro výpočet základní mzdy u mzdové položky 101. S případnou úpravou se obraťte na Helpdesk.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...